• Pontaqua Ecolux 8
  • Super Mini 4 kw

    Super Mini 4 kw

  • Bestway papírszűrő
  • Medence tisztító robotok
  • Hőszivattyúk
www.medencewebshop.hu

Termékek

Gre fémpalástos medencék

Panel medencék

Kompozit és fa szerkezetű medencék

Komplett medence szettek

Medencefedés

Bestway, INTEX

Medencetest felszerelései

Szűrők, szivattyúk

Váltószelepek

Tisztítás, karbantartás

Medence világítás

Medence fűtés

Ellenáramoltató

PVC fittingek

Medence körüli felszerelések

Medencetakarók, tekercselők

Vegyszerek

Vegyszeradagolók

Masszázsmedencék

Tótechnika

Medence téliesítő termékek

Facebook

Megosztás

Adatvédelmi nyilatkozat

AquaSkill Kft.

Medencewebshop.hu Adatkezelési tájékoztató

AquaSkill Kft.

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés

A/Az AquaSkill Kft. (4034 Debrecen, Nagyecsed utca 9. , adószám:

22618966-2-09, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-018732 ) (a

továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az

alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését

szabályozza: https://www.medencewebshop.hu

Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról:

https://www.medencewebshop.hu/adatvedelem

A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Verzió: 1. · Elfogadás dátuma: 2023.12.07 · Generálás dátuma: 2023.12.07 · Frissítés dátuma: 2024.01.19 · Hitelesíti és készítette:

Virtualjog.hu 4

Az adatkezelő és elérhetőségei

Név: AquaSkill Kft.

Székhely: 4034 Debrecen, Nagyecsed utca 9.

E-mail: medencekultura@gmail.com

Telefon: +36 30 141 3999

Fogalom meghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre

(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes

személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,

például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes

személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy

nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek

összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy

megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,

terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás

vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség

vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és

eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés

céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt

vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy

a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes

adatokat kezel;

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség

vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,

függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy

egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban

férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett

adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az

adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és

megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az

érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet

útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt

vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes

megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az

azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:

1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható

módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és

azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89.

cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem

egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi

kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz

kötöttség”);

3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy

legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű

intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai

szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy

helyesbítsék („pontosság”);

5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását

csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi

lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak

akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1)

bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e

rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében

előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is

figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is

ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e

megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek

megfelelően történik.

Webáruház működtetéshez / szolgáltatás

igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap

Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció

lehetővé tétele.

a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja és az

Elker tv. 13/A. § (3)

bekezdése.

Jelszó A felhasználói fiókba történő

biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a

vásárláshoz, a szabályszerű

számla kiállításához, az elállási

jog gyakorlásához szükséges.

E-mail cím Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a

számlázással, vagy a szállítással

kapcsolatos kérdések

hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla

kiállítása, továbbá a szerződés

létrehozása, tartalmának

meghatározása, módosítása,

teljesítésének figyelemmel

kísérése, az abból származó

díjak számlázása, valamint az

azzal kapcsolatos követelések

érvényesítése.

6. cikk (1) bekezdés c)

pontja, és a számvitelről

szóló 2000. évi C.

törvény 169. § (2)

bekezdése

Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé

tétele.

a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés b) pontja és az

Elker tv. 13/A. § (3)

bekezdése.

A vásárlás/regisztráció

időpontja

Technikai művelet

végrehajtása.

A vásárlás/regisztrációkori

IP cím

Technikai művelet

végrehajtása.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi

érintett.Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy

személyes adatot tartalmazzon.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1)

bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig

tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a

GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett

törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a

tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok

esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján

8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi

elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli

bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező

nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési

feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a

személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra

feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás

bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja

érintett kezdeményezni:

postai úton a 4034 Debrecen, Nagyecsed utca 9. címen,

e-mail útján a/az medencekultura@gmail.com e-mail címen,

telefonon a +36 30 141 3999 számon.

7. Az adatkezelés jogalapja:

1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,

2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat,

amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A

szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és

minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes

adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e

törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,

azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a 6. cikk (1)

bekezdés c) pontja.

4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés]

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

8. Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.

köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.

az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk

a rendelését feldolgozni.

Cookie-k (sütik) kezelése

1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,

„bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű

cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős

cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,

időpontok

3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, látogatók nyomon követése,

testre szabott működés biztosítása.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés

időtartama

Munkamenet

sütik (session),

vagy egyéb, a

honlap

működéséhez

elengedhetetlenül

szükséges sütik

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés

f) pontja.

Az adatkezelő jogos

érdeke a weboldal

üzemeltetése céljából, a

honlap

működőképességének,

alapvető funkcióinak

biztosítása, és a

számítógépes rendszer

biztonsága.

A vonatkozó

látogatói munkamenet

lezárásáig

tartó időszak

Állandó vagy

mentett sütik

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés

f) pontja.

Az adatkezelő jogos

érdeke a weboldal

üzemeltetése céljából, a

honlap

működőképességének,

alapvető funkcióinak

biztosítása, és a

számítógépes rendszer

biztonsága

Az érintett törléséig

tart az adatkezelés,

vagy a pontos

érvényességi idővel

rendelkező (állandó,

mentett) sütik

törlésükig, de

legkésőbb

érvényességi idejük

lejáratáig tárolódnak a

számítógépen

Statisztikai,

marketing sütik

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés

a) pontja 1 hónap - 2 év

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes

adatokat az adatkezelő ismerheti meg.

7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek

lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében

általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

8. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak

beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy

(meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie

mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait

nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy

weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra

vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie

beállításokat testre szabni:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer

(https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete#manage-cookies)

Firefox

(https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-has

zn)

Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)

Google Ads konverziókövetés használata

1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá

annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A

Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a

konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a

cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen

személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még

nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a

hirdetésre kattintott.

4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek

weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek –

azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek

számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a

hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított

felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá,

melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja

azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét.

Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi

oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy

A Google Analytics alkalmazása

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc.

(„Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie#kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így

elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott

információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és

tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó

IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről

szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és

ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal

üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja

használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot,

továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő

jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal

kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP#címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a

Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja,

azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a

honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.

Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k

általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP#címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

Hírlevél, DM tevékenység

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten

hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a

regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat

ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait

kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és

indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben

Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát

törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a

hírlevélre/akciós kuponokra

való feliratkozás lehetővé

tétele.

Az érintett

hozzájárulása,

6. cikk (1) bekezdés a)

pontja.

A gazdasági

reklámtevékenység

alapvető feltételeiről

és egyes korlátairól

szóló 2008. évi XLVIII.

törvény 6. § (5)

bekezdése.

A feliratkozás időpontja Technikai művelet

végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet

végrehajtása.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms,

push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális

információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló

nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a

személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak

értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben

tartásával.

9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

valamint

tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás

bármely időpontban történő visszavonásához.

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az

alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 4034 Debrecen, Nagyecsed utca 9. címen,

e-mail útján a/az medencekultura@gmail.com e-mail címen,

telefonon a +36 30 141 3999 számon.

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

12. Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.

köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.

az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem

tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra

kattintással.

a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Panaszkezelés

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap

Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.

6. cikk (1) bekezdés c)

pontja, és a

fogyasztóvédelemről

szóló 1997. évi CLV.

törvény 17/A. § (7)

bekezdése.

E-mail cím Kapcsolattartás.

Telefonszám Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt

termékekkel/szolgáltatásokkal

kapcsolatosan felmerülő

minőségi kifogások, kérdések

és problémák kezelése.

2. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő

valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett

jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről

szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kell megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a

személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra

feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz

való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás

bármely időpontban történő visszavonásához

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja

érintett kezdeményezni:

postai úton a/az 4034 Debrecen, Nagyecsed utca 9. címen,

e-mail útján a/az medencekultura@gmail.com e-mail címen,

telefonon a +36 30 141 3999 számon.

7. Tájékoztatjuk, hogy

a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.

a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.

köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.

az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk

kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül

attól, hogy harmadik fél-e.

1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá

érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott

kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat

vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés

GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak

védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt

eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen

szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának

megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az

adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által

okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az

adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű

utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt

termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.

2. Egyes adatfeldolgozók

Adatfeldolgozói tevékenység Név, cím, elérhetőség

Tárhely-szolgáltatás ORIENT- WEB Számítástechnikai és

Szolgáltató Bt.

3534 Miskolc, Gőz u. 7.

Telefon: +36 20/295 55 90

E-mail: info@honlapom.hu

Egyéb adatfeldolgozó (pl. online

számlázás, webfejlesztés, marketing)

Axel Pro számlázó program:

AXEL Professional Softwares Kft.

6000 Kecskemét, Dobó I. krt. 13. III/11.

Telefonszám: +36 1 510 0081

Email cím: info@axel-szamlazo.hu

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség

vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az

adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy

adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére

felhatalmazást kaptak.

3. Adattovábbítás harmadik fél részére

A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak

megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.

Adatkezelő tevékenysége Név, cím, elérhetőség

Fuvarozás GLS General Logistics Systems Hungary

Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

info@gls-hungary.com

Telefonszám: 06-29-88-66-94

Online fizetés

Közösségi oldalak

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:

Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált

neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a

Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és

„lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül

felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi

elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a

megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok

megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek

adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok

kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon

tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így

az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási

lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai

kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés

merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott

módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az

adatkezelővel.

2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Meta-n stb.

megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más,

önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított

legfeljebb 2 év elteltével törli.

3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk

tájékoztatást.

4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján

más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására,

adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos

célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan

mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához

elengedhetetlenül szükséges.

Az érintettek jogai

1. A hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben

felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül

helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az

adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –

egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje

az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott

feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az

elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi

az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak

érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön

kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes

adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az

alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a

személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés

céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez

vagy védelméhez;

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható

formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik

adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek

a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)

7. A tiltakozáshoz való jog

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló

adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos

okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az

említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e

célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen

üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen

üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a

továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált

adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre

nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében

szükséges;

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog

teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos

érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem

beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán

hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő

meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem

kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül,

de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja

Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt

nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a

megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és

céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó

valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és

szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének

megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások

folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását

és ellenálló képességét;

3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben

vissza lehet állítani;

4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési

intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és

értékelésére szolgáló eljárást.

5. A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek

hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének

kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi

jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.

6. Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell

megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is

tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból

szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.

7. A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső,

iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes

adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus

adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a

fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a

biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.

8. Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az

alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):

1. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.

2. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor,

akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell

alkalmazni

3. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy

hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott

adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.

4. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz

harmadik személyek nem férhetnek hozzá.

5. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel

vannak ellátva.

Informatikai védelem

1. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb

adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.

2. A Szolgáltató által használt személyes adatokat tartalmazó számítógépes

rendszer vírusvédelemmel van ellátva.

3. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket

és archiválásokat alkalmaz.

4. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra

kijelölt személyek férhetnek hozzá.

5. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak

hozzáférni.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes

személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem

nélkül tájékoztatja az érintettet.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell

az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a

további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni

kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy

tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő

esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket

hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által

érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket –

mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való

hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik

az adatokat;

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket

tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,

magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy

olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan

hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a

felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens

valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha

lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására

jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az

adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes

személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72

órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos

felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió

kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés

megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a

megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes

adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e

dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)

kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.);

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

(főképp a 13/A. §a);

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről

és egyes korlátairól (különösen a 6.§a);

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a);

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára

vonatkozó EASA/IABajánlásról;

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes

tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.